Vanliga frågor

Här svarar vi på de vanligaste frågorna

Jag har fått en avisering igen, trots att sotning utfördes för inte alls länge sedan. Varför?

Kontrollera noga vad aviseringen gäller, är det sotning, brandskyddskontroll eller båda som skall utföras?

Sotning utförs enligt en intervall som kommunen har fastställt, och brandskyddskontroll enligt en intervall som fastställts av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, MSB.

Se kommunens hemsida för gällande sotningsfrister och arbetsordning.

Se MSB´s sida för gällande brandskyddskontrollsfrister och vad som ligger till grund för hur fristerna fastställs.

Om du har en lokaleldstad som du anser inte utför den primära värmekällan för lokalen/rummet den är uppställd i, bör du fylla i ett fristintyg så att sotning och brandskyddskontroll utförs med rätt intervall och inte för ofta eller för sällan. Det är mängden bränsle du eldar som avgör hur ofta sotning och brandskyddskontroll skall ske, inte om du har bergvärme, el eller luftvärmepump som huvudsaklig värmekälla. Här kan du ladda hem ett fristintyg.

Jag har fått en avisering om sotning/brandskyddskontroll men den tiden jag fått passar inte, vad gör jag?

För att vi ska kunna utföra det lagstadgade arbetet behöver vi inte träffa någon på plats, vi behöver endast på tillträde till fastigheten. Enklast är att lägga ut en nyckel eller lämna nyckel till granne och meddela oss, eller lämna in/skicka in en nyckel till oss, som vi sedan returnerar.

Man kan även ändra tiden för besöket till en annan dag så längde ordinarie arbete pågår i samma område. Om du vill ändra tiden till ett annat tillfälle utan att ordinarie arbete pågår i det området vid det tillfället du önskar utan att särskilda skäl föreligger tillkommer tyvärr en extra grundavgift enligt den kommunalt fastställda taxan. Som särskilda skäl räknas inte tex önskemål om att själv få vara med vid förrättningen, eget arbete, resa eller förestående helgdag. En aviserad tid får flyttas max två månader framåt.

Vad kostar det?

Se kommunalt fastställd taxa.

Jag sotar ju själv, ni behöver inte komma till mig! Eller?

Du har som fastighetsägare möjlighet att ansöka om att bli godkänd egensotare hos Räddningstjänsten i Norrtälje Kommun här. Så länge du inte har ett intyg från dem på att du är godkänd egensotare måste vi komma enligt kommunens fastställda intervaller för sotning. Om du är godkänd egensotare kommer vi bara när det är dags för brandskyddskontroll.

Jag har fått ett föreläggande! Vad gör jag?

Åtgärda anmärkningarna snarast. Om du har frågor gällande hur du bäst åtgärdar de anmärkningar du fått eller om det är något särskilt du bör tänka på är du välkommen att kontakta oss.

Sotaren kommer och jag har massor med snö överallt, vad gör jag?

Enligt den kommunalt fastställda arbetsordningen har Du som fastighetsägare skyldighet att se till att de skyddsanordningar som enligt lag skall finnas på taket (glidskydd, takstege och ev. skorstensstege) är väl underhållna. Stege skall vara framtagen till stället för uppstigning och vägen dit skall vara rengjord från ev. snö.

Jag har fått anmärkningar på att glidskydd och/eller takstege saknas, vad betydet det?

Enligt lag är Du som fastighetsägare skyldig att se till att nödvändiga stegar och glidskydd finns och att de är monterade på ett säkert sätt samt ordentligt underhållna.

Enligt arbetsmiljölagen skall alla arbetare ha en säker arbetsplats. Är stegen fastbultad i taket vid stegens över- och underkant uppfylls kravet om ”monterad på ett säkert sätt”.

Här kan du läsa mer om Boverkets Byggregler (se sid 47-48) gällande takskyddsanordningar.

Örebro Sotaren

Välkommen att kontakta Norrteljesotarna AB för tidsbokning.

BOKA BESÖK